Obchodní podmínky pro vydání a užívání servisní karty MyCard

Základní informace a definice

1. Tyto Obchodní podmínky stanovují pravidla a smluvní ujednání pro vydání a využívání zákaznických karet MyCard společností Porsche Česká republika s.r.o., se sídlem Radlická 740/113d, Praha 5 – Jinonice, PSČ 15800, IČO 25654012 (dále jen „Porsche“), které jsou vydávány prostřednictvím společnosti CORTEX, a.s., se sídlem U Elektry 974/1c, Praha 9, PSČ 190 00, IČO 47125616 (dále jen „Cortex“), a jsou takto vydávány a poskytovány třetím osobám v souladu s těmto Obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy (dále jen „Karta“).

2. Třetí osobou oprávněnou k uzavření smlouvy na základě těchto Obchodních podmínek a oprávněnou k získání Karty je každá fyzická osoba a osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která se zaregistrovala v programu MyCard, obdržela Kartu v omezeném rozsahu výhod nebo zakoupila Kartu prostřednictvím webového portálu www.my-card.cz, uhradila případnou cenu Karty a odsouhlasila tyto Obchodní podmínky při nákupu Karty (dále jen „Zákazník“) a může tak využívat rozšířeného obsahu výhod.

3. Na základě smlouvy uzavřené na základě těchto Obchodních podmínek postupem dle odst. 5 a následujících níže se společnost Cortex zavazuje vydat Zákazníkovi Kartu a společnost Porsche se zavazuje umožnit Zákazníku zvýhodněný nákup zboží a služeb. Seznam zboží a služeb, které lze zakoupit nebo využívat prostřednictvím této Karty, je uveden na webovém portále www.my-card.cz , přičemž rozsah poskytovaných služeb se liší dle druhu poskytované Karty.

4. Rozsah plnění poskytovaných Zákazníku prostřednictvím Karty se liší dle zvoleného druhu Karty a může být vázáno na úhradu poplatku, uvedeného na Portálu zákazníka (odst. 5 níže). Uplynutím doby uvedené u daného druhu Karty, po kterou jsou poskytována plnění vázaná na úhradu poplatku, Karta nezaniká a jejím prostřednictvím je poskytován vymezený rozsah základních plnění.

Uzavření smlouvy

5. Zákazník je oprávněn uzavřít smlouvu o vydání k užívání Karty prostřednictvím webového portálu www.my-card.cz, dále jen „Portál zákazníka“.

6. Vyplněním osobních údajů Zákazníkem na Portálu zákazníka, odsouhlasením těchto Obchodních podmínek Zákazníkem a úhradou poplatku za vydání Karty (je-li Karta zpoplatněna) dochází k uzavření Smlouvy o vydání a užívání Karty mezi Zákazníkem, společností Porsche a společností Cortex (dále jen „Smlouva“).

7. Cena za vydání Karty (je-li vydání Karty zpoplatněno) je hrazena ve prospěch a na účet společnosti Cortex. Platbu za Kartu lze provést prostřednictvím platební brány provozované společností Cortex, a to v rámci portálu MyCard na adrese www.my-card.cz. V rámci sítě autorizovaných servisů značek Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy, které akceptovaly podmínky programu, (dále jen „smluvní partner Porsche“) je možné za shodnou cenu zakoupit voucher s unikátním kódem, který Zákazník použije namísto platby prostřednictvím platební brány na portále MyCard. Rozsah povinností společnosti Cortex je vymezen těmito Obchodními podmínkami a sestává z povinnosti vydat Kartu dle požadavků Zákazníka, zadaných v Portálu zákazníka při provedení nákupu Karty, dále sestává z povinnosti doručit Kartu Zákazníku a převzít platbu za vydání Karty.

8. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy uzavřené dle odst. 6 ve lhůtě čtrnácti dnů, která počíná běžet dnem uzavření Smlouvy. V případě odstoupení Zákazníka dle předchozí věty se Smlouvy od počátku ruší. Zákazník je oprávněn odstoupení od Smlouvy zaslat písemně na emailovou adresu info@my-card.cz. Odstoupí-li Zákazník, který je spotřebitelem, od Smlouvy, zašle nebo předá společnosti Cortex bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, Kartu. Odstoupí-li Zákazník, který je spotřebitelem od Smlouvy, vrátí mu Cortex bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od odstoupení od Smlouvy, cenu za vydání Karty, bylo-li vydání Karty zpoplatněno a provedl-li Zákazník platbu za Kartu prostřednictvím platební brány na Portálu zákazníka. V případě platby za Kartu prostřednictvím voucheru s unikátním kódem zakoupeného u smluvního partnera Porsche, nevrací uhrazenou cenu Cortex, Zákazník může žádat vrácení ceny za zakoupený voucher nebo vydání nového voucheru pouze u daného smluvního partnera Porsche dle podmínek vydání voucheru. Při platbě kombinací platby prostřednictvím platební brány na Portále zákazníka a současně platby prostřednictvím voucheru s unikátním kódem zakoupeného u smluvního partnera Porsche se vrácení každé části platby řídí samostatně podmínkami dle tohoto odstavce.

9. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy uzavřené dle odst. 6 s úhradou ceny Karty dle odst. 7 i v případě, když již využil zvýhodnění poskytovaného Kartou a objednal zboží nebo služby postupem dle odst. 15 níže. V případě odstoupení dle předchozí věty však Cortex Zákazníkovi z vracené částky odečte běžnou (nikoliv tedy díky použití Karty zvýhodněnou) cenu čerpaného zboží či služby, a to maximálně do výše uhrazené ceny Karty dle odst. 7.

10. Smluvní strany si sjednávají a berou na vědomí, že smluvní povinnosti společnosti Cortex dle takto uzavřené Smlouvy jsou vypořádány a končí splněním povinností společnosti Cortex dle odstavce 7 a odst. 12 těchto Obchodních podmínek a uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy pro Zákazníka, který je spotřebitelem, dle odst. 8 shora.

11. Práva a povinnosti ze smluvních vztahů vznikajících následně po dodání Karty Zákazníku, a tedy práva a povinnosti vznikající dle odst. 16 těchto Obchodních podmínek jsou přímým právním vztahem mezi Zákazníkem a společností Porsche nebo mezi Zákazníkem a smluvním partnerem Porsche.

Vydání Karty

12. Společnost Cortex je povinna vydat Zákazníku potvrzení o uzavření smlouvy o vydání Karty a doklad o úhradě ceny za vydání Karty (je-li vydání Karty zpoplatněno) a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou Zákazníkem na Portálu zákazníka při zakoupení Karty.

13. Karta je vydávána na dobu určenou, uvedeno u dané Karty na Portálu zákazníka v okamžiku uzavření Smlouvy.

Užívání zákaznické karty

14. Zákazník je oprávněn využívat Kartu při získávání slev na nákup zboží a služeb uvedených na www.my-card.cz za specifikovaných obchodních podmínek, za zvýhodněnou cenu, a to prostřednictvím smluvních partnerů Porsche. Aktuální seznam smluvních participujících partnerů Porsche lze nalézt na www.my-card.cz.

15. Objednáním zboží nebo služby prostřednictvím smluvního partnera Porsche vzniká Zákazníkovi nárok na dodání zboží nebo využití služeb za zvýhodněných podmínek vůči danému smluvnímu partneru Porsche, přičemž Porsche se zavazuje zajistit Zákazníku uplatnění zvýhodnění při dodání zboží nebo využití služeb u smluvního partnera Porsche.

16. Smluvní vztah dle odst. 15 shora je smluvním vztahem mezi Zákazníkem a společností Porsche, případně mezi Zákazníkem a smluvním partnerem společnosti Porsche; společnost Cortex není smluvní stranou ve smluvních vztazích dle předchozí věty.

17. Karta je vždy vázána ke konkrétnímu vozidlu, identifikátorem je příslušný VIN vozu. Vozidlo dle předchozí věty nemusí být registrováno na Zákazníka, nicméně podmínkou pro vydání karty a její využívání je, aby vozidlo bylo registrováno na fyzickou osobu, včetně OSVČ, není tedy možné kartu vázat na vozidlo v majetku právnické osoby (včetně leasingové 3 společnosti). Objednané služby či poskytované slevy na zboží lze převést na jiné vozidlo (např. z důvodu prodeje a koupě jiného vozidla) stejné značky Zákazníka, než jaké je uvedeno v rámci objednávky Karty. V případě zájmu o převedení Karty na jiné vozidlo je Zákazník povinen požádat společnost Porsche o změnu údajů na kartě a vystavení nové karty. Tuto žádost specifikuje Zákazník písemně emailem na info@my-card.cz.

18. Zákazník je oprávněn převést Kartu na jinou osobu (např. zejména na nového vlastníka vozidla, ke kterému je Karta vázána). V případě zájmu o převedení Karty na jiné vozidlo je Zákazník povinen požádat společnost Porsche o změnu Zákazníka, s uvedením osoby, na kterou je Karta převáděna. Tuto žádost specifikuje Zákazník písemně emailem na info@my-card.cz. Karta bude následně na nového Zákazníka převedena až poté, co nový Zákazník uzavře smlouvu o vydání k užívání Karty postupem dle těchto obchodních podmínek.

Změna podmínek užívání Karty

19. Smluvní strany se dohodly, a Zákazník tímto bere výslovně na vědomí, že Obchodní podmínky pro vydání a uplatnění Karty, stejně jako rozsah zvýhodnění při nákupu zboží nebo služeb a seznam smluvních partnerů Porsche může být jednostranně měněn ze strany společnosti Porsche bez předchozího upozornění.

20. Změna Obchodních podmínek pro vydání a uplatnění Karty, změna rozsahu zvýhodnění při nákupu zboží nebo služeb nebo změna v seznamu smluvních partnerů Porsche musí být společností Porsche zveřejněna na Portále zákazníka s určením data účinnosti nových Obchodních podmínek.

21. Změnou Obchodních podmínek postupem dle odst. 19 shora nevzniká Zákazníku nárok na vrácení části nebo celé výše částky uhrazené Zákazníkem při vydání Karty (je-li Karta zpoplatněna), ani nevzniká nárok na jakékoliv odškodnění z důvodu změny podmínek.

22. Změnou podmínek nejsou dotčeny smluvní vztahy vzniklé dle odst. 16 shora přede dnem zveřejnění podmínek na Portále zákazníka.

Zánik Karty

23. Karta a práva a povinnosti vyplývající z uzavřené Smlouvy mohou zaniknout zejména z těchto důvodů:

  • na žádost Zákazníka, zaslanou na e-mailovou adresu info@my-card.cz.
  • rozhodnutím Porsche, ze závažných a výslovně označených důvodů, když takové rozhodnutí včetně zdůvodnění musí být doručeno Zákazníku prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou Zákazníkem na Portále zákazníka při zakoupení Karty,
  • Zákazník vědomě uvedl nesprávné údaje na Portále zákazníka při vydání Karty,
  • Zákazník zneužil vydanou Kartu nebo zvýhodnění s Kartou poskytované nebo použil Kartu v rozporu s dobrými mravy a dobrou pověstí společnosti Porsche nebo společnosti Cortex,
  • z jiných důvodů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (zejména zánikem nebo smrtí).

24. Zánikem Karty a Smlouvy zaniká právo Zákazníka využívat Kartu při získávání zvýhodnění na nákup nakupovat zboží a služby za zvýhodněných podmínek postupem dle odst. 16 shora.

25. Zánikem Karty a Smlouvy nejsou dotčeny smluvní vztahy vzniklé dle odst. 15 přede dnem zániku Karty.

26. Bylo-li vydání Karty zpoplatněno, nemá Zákazník nárok na vrácení úhrady při zániku Karty, pokud se nejedná o postup dle odst. 8. Společnost Porsche však může v individuálních případech rozhodnout na základě vlastního uvážení jinak (zejména v případě neposkytnutí plnění z Karty ze strany smluvních partnerů Porsche, aniž je důvodem neposkytnutí takového plnění jednání či opomenutí Zákazníka.

Informace o reklamačních podmínkách

27. V případě, kdy Zákazníku bude při platbě za vydání Karty odečtena z jeho bankovního účtu částka v nesprávné výši, je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou Zákazník využil při provádění platby nebo u poskytovatele jiného platebního systému, prostřednictvím něhož úhrada vstupenky proběhla.

28. V případě uplatnění práva z odpovědnosti za vady dle této Smlouvy uplatňuje Zákazník svá práva vůči společnosti Porsche a to na adrese uvedené v odst. 1 nebo na e-mailové adrese info@my-card.cz.

Ochrana osobních údajů

29. Porsche je správcem osobních údajů Zákazníka získaných v souvislosti s uzavřením Smlouvy a jejím plněním v souladu se zákonem 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále též “OOÚ”) a Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále též „GDPR“).

30. Společnosti Porsche je oprávněna zpracovávat osobní a jiné údaje poskytnuté Zákazníkem za účelem plnění smluvních povinností, pro účetní a daňové účely, za účelem plnění ostatních zákonných povinností a za účelem podpory své podnikatelské činnosti, zajištění bezpečnosti a ochrany majetku. Zpracování osobních údajů Zákazníka je nevyhnutelné pro plnění smluvních povinností. V případě, že si Zákazník nepřeje své osobní údaje za tímto účelem poskytnout, nelze smluvní vztah uzavřít.

31. Detailní informace související se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny v Podmínkách zpracování osobních údajů zveřejněných na Portále zákazníka.

Ochrana duševního vlastnictví

32. Jakékoliv duševní vlastnictví, jež bylo poskytnuto mezi smluvními stranami v souvislosti s uzavřením nebo plněním této Smlouvy o vydání a užívání Karty, zejména ochranné známky, označení původu, obchodní firmy a obchodní jména, doménová jména, loga, počítačový software, osobní údaje a platební údaje předaná Zákazníkem, obsah internetových stránek společností Porsche a Cortex a Portálu zákazníka, jako je kódování, obrázky, odkazy a texty, zůstávají ve vlastnictví a náležejí poskytující smluvní straně nebo osobám, které poskytující smluvní straně udělily příslušnou licenci. Smluvní strany se zavazují a jsou povinny zdržet se jakéhokoli jednání odporujícího právům a zájmům poskytující smluvní strany nebo poskytovatelů licence z duševního vlastnictví. Zákazník je povinen užívat Portál zákazníka v souvislosti s jeho účelem a zdržet se jakéhokoli užívání odporujícího právům a zájmům společností Cortex nebo Porsche nebo jejích partnerů. Pořízení snímku obrazovky (tzv. printscreen) při užívání Portálu zákazníka jeho další šíření není bez souhlasu Cortex nebo Porsche povoleno.

Mimosoudní řešení sporů

33. V případě sporu mezi Zákazníkem, který je spotřebitelem, a společností Cortex nebo společností Porsche, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Zákazník oprávněn obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát ADR, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00, e-mail: edr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Jiná ujednání

34. Smluvní strany sobě navzájem neodpovídají ve smyslu právních předpisů za škody způsobené okolnostmi, které nastaly nezávisle na jejich vůli, které nemohou odvrátit nebo překonat a které jim brání ve splnění její povinnosti. Nastane-li některá z okolností vylučující odpovědnost, učiní daná smluvní strana opatření za účelem zmírnění nepříznivých dopadů na ostatní smluvní strany, jež lze od ní v přiměřeném rozsahu očekávat.

35. Zákazník svým vstupem na Portál zákazníka, odsouhlasením těchto Obchodních podmínek a úhradou poplatku za vydání Karty (je-li Karta zpoplatněna) prohlašuje, že byl s obsahem Smlouvy i těchto Obchodních podmínek předem seznámen, jejich obsah mu byl vysvětlen a rozumí jejich významu. Zákazník kromě jiného potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

36. Zákazník prohlašuje, že Smlouva vyjadřuje jeho pravou a svobodnou vůli a nebyla uzavřena za nevýhodných podmínek.

37. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12.04.2023