Ochrana osobních údajů

A. Správce osobních údajů

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů bychom Vás rádi informovali o sběru, zpracování a použití Vašich osobních údajů společností Porsche Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 5 – Jinonice, Radlická 740/113d, PSČ 158 00, IČ 256 54 012 (dále jen „Porsche“) v souvislosti s objednávkou věrnostní karty v rámci programu MyCard.

B. Účel zpracování osobních údajů, zpracovávané osobní údaje

Porsche Vaše poskytnuté osobní údaje zpracovává za účelem Vašeho zájmu o účast v rámci programu MyCard. Pro účast v uvedeném programu je nutné poskytnout potřebné osobní údaje pro registraci na webových stránkách https://carlog.com/cz/cs/poa/index, z důvodu následného zaslání věrnostní karty a komunikaci o službách v rámci programu. V rámci objednávkového formuláře mohou být zpracovávány osobní údaje kontaktní osoby, jejímž jménem je objednávka zadávána a dále kontaktní údaje na tuto osobu (např. tel. či e-mailová adresa), údaje potřebné pro fakturaci a VIN vozidla.

C. Příjemci osobních údajů, předávání osobních údajů

V Porsche jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům Porsche, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Vaše údaje nejsou předávány jiným správcům osobních údajů, pokud s tím nebudete výslovně souhlasit (např. z důvodu Vašeho zájmu o nabídky konkrétních dealerů v rámci programu MyCard). Mezi zpracovatele Vašich osobních údajů patří společnost CORTEX a.s., která vyřizuje Vaše objednávky a zpracovává platby a dále společnost Porsche Informatik GmbH, která provozuje výše uvedené webové stránky nutné pro Vaši registraci. Příjemcem osobních údajů jsou dále v rozsahu stanoveném obecně závazným právním předpisem orgány veřejné moci a auditorská společnost.

D. Doba zpracování a uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uchovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelu zpracování osobních údajů, nejdéle však po dobu účasti zákazníka v programu MyCard. Po této době nebudou data zpracovávána, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat osobní údaje po dobu delší, v souvislosti s konkrétním případem

E. Vaše práva

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů, (vi) na přenositelnost údajů a (vii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Porsche zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Porsche oprávněno za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. O takovém postupu Vás budeme informovat.

Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás Porsche zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Porsche opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti. Právo požadovat vysvětlení: pokud máte podezření, že Porsche zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po Porsche požadovat vysvětlení.

Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Porsche vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to Porsche ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Porsche požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Porsche Vaše osobní údaje předalo třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla dotčena práva a svobody třetích osob, Porsche nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Porsche. V případě, že Porsche neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Společnost Porsche neprovádí na základě získaných osobních údajů automatické rozhodování a profilování.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla Porsche nebo e-mailem na dpo@porsche.co.cz. Porsche si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.